Föreningen

3 maj 2016

Viktigt för dig som boende i Brf Hertigen

Torsdag, 19 maj kl 19:00, är det dags för Brf Hertigens årsstämma. Platsen är Systrar & Bröder på Östra Rönneholmsvägen 26. I samband med detta bjuder vi på en enklare bit mat med tillhörande dryck. Anmäl din närvaro till info@brfhertigen.se – senast den 16 maj.

Funderar du på om detta är något för dig? 
Detta är tillfället då du kan ställa frågor direkt till styrelsen. Detta är tillfället då du får information om hur förening mår ekonomiskt, vilka större investeringar som är planerade, hur det går med fönsterprojektet och andra saker som ev påverkar dig. Detta är tillfället då du med din närvaro visar att du är intresserad av vår gemensamma förening, Brf Hertigen: 

Enligt föreningens stadgar §23 anslås nedan den ordinarie årsstämmans dagordning.

Dagordning: 
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t) Övrig punkt - extra styrelsearvode
u) Stämmans avslutande.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Hertigen