Föreningen

27 november 2016

Uppdatering från fönsterprojektet

Nu är fönsterbytet på utsidan klart och arbetet har gått helt enligt plan. Just nu håller man på med att foga samt att montera fönsterbläcken. Detta arbete kan förekomma under kvällstid och helg, så låt er inte skrämmas om det skulle dyka upp personer med lampor utanför ditt fönster. Allt detta arbete görs utifrån och kräver inte access till lägenheten.

Inom de kommande två veckorna kommer det genomföras en besiktning av genomfört arbete och därefter nedmonteras ställningen på framsidan.

Parallellt har fönsterbytet på innergården påbörjats och vi kommer åter behöva ha access till din lägenhet. Processen blir densamma med lapp i lådan när det är dags för respektive lägenhet. Om du inte lämnat in din nyckel enligt instruktion, alt inte är hemma vid tidpunkten, blir föreningen debiterade en avgift med per lägenhet som de inte kommer in i. Denna kostnad är föreningen inte intresserade av att bekosta.

Ambitionen är att foga insidan av fönstren samtidigt som fönstren byts mot gården. Problemet är att fogningen tar kortare tid än att byta fönster, vilket innebär att det inte genomgående kommer kunna gå att ligga helt i fas. För info så kommer fogen att vara i en till de nya fönstren matchande färg.

Ni som har balkonger ska måste tömma dessa inför asbestsaneringen. Det räcker att göra plats en meter, så att arbetarna kommer åt att plasta in.

Stormhaspar på insidan liknande de gamla kommer att monteras i efterhand.

Har ni frågor är ni välkomna att ställa dessa på Facebook alt kontakta styrelsen@brfhetrigen.se
/Mvh Styrelsen

PS. På grund av pågående stök, byggställningar och allmän oreda på innergården kommer vi ställa in 2016 års version av vår årliga glöggfest. Men misströsta inte törstig strupe. Istället vill vi bjuda in till fönsterfestmingel:
Torsdagen den 26 januari kl. 18:30. DS.


16 augusti 2016

Kort från styrelsen


Hoppas sommaren har varit till belåtenhet. Styrelsen har nu träffats för första gången i sin nya konstellation. Vi hälsar nytillskotten, Måns Fornander och Jenny Östergren, varmt välkomna.

Här följer kort information om aktualiteter som är av intresse för alla medlemmar av Brf Hertigen:

Fönsterprojektet
Styrelsen har valt Oden-fönster som entreprenör för fönsterbytet. Det har gjorts en provinstallation i Lasse Larssons lägenhet som gick mycket bra. Till skillnad mot de nu monterade fönstren kommer beslagen vara vita. Enligt plan ska arbetet med byte av fönster påbörjas den 15 september. Mer information kommer när vi närmar oss.

Balkongprojektet
Tanken är att arbetet med att bygga balkonger ska samköras med fönsterbytet. På så sätt möjliggörs synergier som är fördelaktiga ur ett såväl ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv. Styrelsen driver på detta och kommer att koppla ihop de olika entreprenörerna under kommande vecka.
           
Nytt cykelskjul
Förra veckan påbörjades bygget av vårt nya cykelskjul och nu på fredag, den 19 augusti, kommer det att vara färdigt. Stommen står redan färdig, men det kommer att läggas ett ”grönt tak”, så att vi upplever grönska vid vy uppifrån fönsterna/balkongerna. Dessutom kommer vi att addera gröna växter från sidorna, likt pergolan, så att vi får in så mycket grönska som möjligt till innergården.

Sommarfesten
Nytt datum för Brf Hertigens sommarfest tillika 90-årsfest, lördagen den 27 augusti, kl 16:00. Mat, dryck och kanske även lite lekar kommer att erbjudas. Specifik information om detta kommer att komma upp i trapphusen inom kort.

3 maj 2016

Viktigt för dig som boende i Brf Hertigen

Torsdag, 19 maj kl 19:00, är det dags för Brf Hertigens årsstämma. Platsen är Systrar & Bröder på Östra Rönneholmsvägen 26. I samband med detta bjuder vi på en enklare bit mat med tillhörande dryck. Anmäl din närvaro till info@brfhertigen.se – senast den 16 maj.

Funderar du på om detta är något för dig? 
Detta är tillfället då du kan ställa frågor direkt till styrelsen. Detta är tillfället då du får information om hur förening mår ekonomiskt, vilka större investeringar som är planerade, hur det går med fönsterprojektet och andra saker som ev påverkar dig. Detta är tillfället då du med din närvaro visar att du är intresserad av vår gemensamma förening, Brf Hertigen: 

Enligt föreningens stadgar §23 anslås nedan den ordinarie årsstämmans dagordning.

Dagordning: 
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t) Övrig punkt - extra styrelsearvode
u) Stämmans avslutande.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Hertigen


21 april 2016

Städdagen är inget att sopa under mattan!

Nu på lördag, den 23 april kl 14:00, är det dags att städa bort vinterruskets effekter och bana väg för våren och sommaren.

Vår fina fastighets välmående vilar i dina händer. Och mina. Förutom skyldigheten att betala din månatliga avgift, finns det ytterligare ett åtagande som varje medlem och lägenhetsinnehavare i Brf Hertigen har, nämligen ansvar för våra gemensamma ytor och att dessa efterhålls.

Alla boende i Brf Hertigen har således ett ansvar för att dra sitt strå till stacken när en aktivitet som städdagen stundar. Med gemensamma krafter är detta något som snarare belastar glädjekontot än jobbighetskontot – och resultatet är till för oss alla att njuta av – en finare innergård, redo att ta emot för samkväm så fort värmen tillåter.

I sedvanlig ordning kommer det bjudas på grillad korv (vegetariska alternativ kommer att finnas) med tillbehör, inkl dryck – såväl med som utan alkohol.

Vi ses på gården – på lördag!

/Styrelsen