Föreningen

20 maj 2015

Årets viktigaste dag för dig som medlem i Brf Hertigen

Undrar du om det stundar avgiftshöjningar? Hur vår förening mår ekonomiskt? Vilka större reparationer som stundar eller vad som redan är gjort? Faktorer som påverkar dig och din insats som delägare i firman Brf Hertigen. Har du frågor till styrelsen eller synpunkter på deras arbete? Detta är tillfället då DU ställa frågor direkt till styrelsen och få svar på allt som kan tänkas beröra dig, direkt eller indirekt. Missa därför inte detta - inte för styrelsens skull, utan för din:

På torsdag, 28 maj kl 18:30, öppnar styrelsen dörrarna till Brf Hertigens årsstämma. Platsen är Systrar & Bröder, Östra Rönneholmsvägen 26 och vi planerar att hålla på i ca 1,5h. I vanlig ordning bjuder vi i samband med mötet på en enkel bit mat och dryck. Anmäl din närvaro till info@brfhertigen.se

Enligt föreningens stadgar §23 anslås nedan den ordinarie årsstämmans dagordning.

Dagordning:
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrel¬seordfö¬rande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till före¬nings¬stämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t) Stämmans avslutande.

Väl mött!
Styrelsen Brf Hertigen