Föreningen

5 december 2013

Extrastämma och glögg

Kallelse till extra föreningsstämma 
söndag den 15 december kl. 17.00

I styrelserummet i källaren på Helmfeldtsgatan

Med anledning av att Mikael Wejsflog valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i styrelsen kallar styrelsen till extra föreningsstämma för att göra ett fyllnadsval.

Dagordning

a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Val av styrelseledamot (fyllnadsval)
i) Stämmans avslutande.

I samband med stämman bjuder föreningen på glögg och pepparkakor. Ta chansen att njuta av härlig decemberstämning och byta ett ord med dina grannar!

Väl mött

Styrelsen