Föreningen

13 maj 2013

Kallelse till årsstämma!

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Hertigen 

Torsdag 30:e Maj kl 18:30 – 20:00 på Systrar & Bröder, Östra Rönneholmsv 26

 Enligt föreningens stadgar § 23 anslås nedan den ordinarie årsstämmans dagordning.

Dagordning vid föreningsstämma:

a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrel¬seordfö¬rande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till före¬nings¬stämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t) Stämmans avslutande.

I vanlig ordning hoppas styrelsen på god uppslutning och vi avslutar stämman med en enkel bit mat och möjligheter att träffa grannar och god vänner i föreningen.

Väl mött!

Styrelsen Brf Hertigen