Föreningen

5 december 2013

Extrastämma och glögg

Kallelse till extra föreningsstämma 
söndag den 15 december kl. 17.00

I styrelserummet i källaren på Helmfeldtsgatan

Med anledning av att Mikael Wejsflog valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i styrelsen kallar styrelsen till extra föreningsstämma för att göra ett fyllnadsval.

Dagordning

a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Val av styrelseledamot (fyllnadsval)
i) Stämmans avslutande.

I samband med stämman bjuder föreningen på glögg och pepparkakor. Ta chansen att njuta av härlig decemberstämning och byta ett ord med dina grannar!

Väl mött

Styrelsen

2 oktober 2013

Höstens aktivitetsdag!

Så var det äntligen dags för höstens aktivitetsdag! Torsdagen den 10/10 ses vi kl 18.00 nere på gården för att snygga till hus och gård inför den stundande vintern. Som vanligt är det ett utmärkt tillfälle att mingla lite med andra boende i förening och det bjuds naturligtvis på mat och dryck! Välkomna!

13 maj 2013

Kallelse till årsstämma!

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Hertigen 

Torsdag 30:e Maj kl 18:30 – 20:00 på Systrar & Bröder, Östra Rönneholmsv 26

 Enligt föreningens stadgar § 23 anslås nedan den ordinarie årsstämmans dagordning.

Dagordning vid föreningsstämma:

a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrel¬seordfö¬rande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till före¬nings¬stämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t) Stämmans avslutande.

I vanlig ordning hoppas styrelsen på god uppslutning och vi avslutar stämman med en enkel bit mat och möjligheter att träffa grannar och god vänner i föreningen.

Väl mött!

Styrelsen Brf Hertigen

14 april 2013

Container

På torsdag är det dags för vårens aktivitetsdag. I samband med det kommer det att stå en container på Erik Dahlbergsgatan 26 från torsdag t.o.m söndag. Containern är fri att användas för föreningens medlemmar och nyckeln till den kommer att hänga på väggen, på höger sida, innanför dörrarna till soprummet.

13 mars 2013

Uppmärkta cyklar

Efter beslut från styrelsen har idag samtliga cyklar på innergården blivit märkta med en bit gul & rött plastband. Tanken är att vi som äger cyklarna tar bort dessa band efter hand och kvar blir troligen en handfull cyklar som ingen vill kännas vid. Dessa kommer då att avlägsnas på nästa aktivitesdag (den 18 april).

4 mars 2013

Aktivitetsdag den 18/4

Äntligen dags för vårens aktivitetsdag! Vi träffas nere på gården kl 18.30 för att tillsammans ta ut utemöblerna, fixa grillen, sköta om växtligheten o.s.v. Alltså förbereda vår gård för en ny härlig utomhussäsong. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att mingla lite med våra trevliga grannar i föreningen och som vanligt bjuds det på mat och dryck!

9 januari 2013

Ny fastighetsskötare

Från årsskiftet har vi en ny fastighetsskötare. ENRO Fastighetstjänster har tagit över efter KMF.

Han som servar vår fastighet heter Robin och nås på 040-191619 eller info@enro.nu

För att läsa mer om dem: www.enro.nu